Tos

Această secțiune include informații privind condițiile de acces și de utilizare a acestui site web care trebuie cunoscute de către utilizator. Informații necesare pentru efectele prevăzute în Legea 34/2002 privind serviciile societății informaționale și de comerț electronic.

Acceptarea condițiilor generale

Condițiile generale care sunt prezentate mai jos, reglementează utilizarea site-ului MAP24.RO.

Utilizarea Web-ului MAP24.RO atribuie condiția de utilizator a acestuia și atrage acceptarea integrală și fără rezerve de niciun fel, din partea utilizatorului, a tuturor Condițiilor Generale care sunt publicate la momentul accesării.

Prin urmare, utilizatorii sunt sfătuiți să citească cu atenție conținutul CONDIȚIILOR GENERALE de fiecare dată când utilizează site-ul web.

Refuzul și retragerea accesului la Web și/sau la servicii

MAP24.RO își rezervă dreptul de a refuza sau de a retrage accesul la site-ul său, în orice moment și fără notificare prealabilă, acelor utilizatori care încalcă acești Termeni și Condiții sau condițiile particulare care se pot aplica.

Legislația aplicabilă

Prezentele condiții generale sunt guvernate de legislația spaniolă.Informații juridice privind colectarea datelor

Utilizatorul garantează autenticitatea și veridicitatea tuturor datelor furnizate, atât la completarea formularelor de solicitare de informații și de cerere de oferte, cât și la efectuarea de achiziții și rezervări etc., precum și în orice alt moment ulterior, fiind responsabil pentru actualizarea informațiilor furnizate, astfel încât acestea să reflecte situația lor reală. Utilizatorul va fi responsabil pentru inexactitatea sau lipsa de veridicitate a informațiilor furnizate.

Utilizatorul, prin trimiterea de e-mail-uri, prin intermediul adresei de e-mail a acestui site, își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către MAP24.RO, în scopul de a oferi mai multe informații despre companie și de a raporta despre serviciile oferite. Datele utilizatorului vor fi păstrate atâta timp cât există un interes reciproc pentru a menține scopul tratamentului și, atunci când nu mai sunt necesare în acest scop, vor fi șterse cu măsuri de securitate adecvate pentru a asigura pseudonimizarea datelor sau distrugerea totală a acestora.

MAP24.RO a adoptat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le colectează și care fac obiectul prelucrării automate.

MAP24.RO. se angajează, în orice caz, să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu Legea și reglementările în vigoare privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția generală a datelor și cu Legea organică 15/1999 privind protecția datelor, precum și să stabilească angajamentele de confidențialitate relevante cu terții cărora le transferă sau le permite accesul la aceste date cu caracter personal.

Utilizatorul este informat că, în conformitate cu Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 Regulamentul general privind protecția datelor, își poate exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, portabilitate și limitare a prelucrării, contactându-ne prin intermediul formularului de pe pagina noastră pagina de contact.

Obligația de a utiliza corect site-ul web și conținutul acestuia.

Toate conținuturile incluse în acest site sunt furnizate doar în scop informativ, astfel încât în niciun caz nu pot servi drept bază pentru apeluri sau reclamații și nici nu constituie o sursă de drepturi. MAP24.RO își rezervă dreptul de a modifica, fără o notificare prealabilă, conținutul site-ului web.

Utilizatorul se obligă să utilizeze în mod corect Web și utilitățile care îi sunt puse la dispoziție în conformitate cu legea, cu prezentul document juridic și cu instrucțiunile și avertismentele care îi sunt comunicate.

Utilizatorul se obligă la utilizarea exclusivă a Web-ului, și a întregului său conținut, în scopuri legale și neinterzise, care nu încalcă legea și/sau care pot aduce atingere drepturilor legitime ale MAP24.RO sau ale oricărei terțe părți, și/sau care pot cauza orice daune sau prejudicii directe sau indirecte.

În acest sens, utilizatorul se va abține de la utilizarea oricărui conținut al paginii web în scopuri sau efecte ilicite, interzise în prezentul document juridic, dăunătoare drepturilor și intereselor terților sau care, în orice mod, pot deteriora, face inutilizabil, supraîncărca, deteriora sau împiedica utilizarea normală a paginii web.

În special, și numai cu titlu de exemplu și fără limitare, utilizatorul se angajează să nu transmită, să nu difuzeze și să nu pună la dispoziția terților informații, date, conținut, mesaje, grafice, desene, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de materiale care:

UTILIZATORUL SE ANGAJEAZĂ SĂ SE ABȚINĂ:

Utilizatorul va răspunde de daunele și prejudiciile de orice natură pe care MAP24.RO le poate suferi, direct sau indirect, ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile derivate din condițiile generale sau din lege în legătură cu utilizarea Web-ului.

Drepturile de proprietate intelectuală

Tot conținutul MAP24.RO este proprietatea intelectuală a companiei și este protejat în conformitate cu legislația națională și internațională în vigoare privind proprietatea intelectuală.

Este absolut interzisă utilizarea conținutului site-ului nostru fără autorizația scrisă a MAP24.RO.

Este interzisă crearea acestei pagini ca un cadru al altora, însă puteți stabili un link către adresa noastră de internet (adresa url a site-ului), cu condiția să nu se refere la declarații false, inexacte, incorecte, înșelătoare sau confuze sau care contravin legii, moralității sau decenței.

Utilizatorul va putea descărca pagina web în terminalul său atât timp cât este pentru uz privat, fără niciun scop comercial, astfel că nu va putea exploata, reproduce, distribui, modifica, comunica public, transfera, transforma sau utiliza conținutul paginii web în scopuri publice sau comerciale.

Încălcarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus poate constitui o încălcare a acestor dispoziții, precum și o infracțiune pedepsită în temeiul articolelor 270 și următoarele din Codul penal.

Drepturi de autor

Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra operelor de artă, graficelor, textelor, clipurilor video și audio, mărcilor comerciale, logo-urilor și altor conținuturi disponibile pe acest site (“Conținutul”) sunt deținute sau utilizate cu permisiunea MAP24.RO.

Deși puteți copia orice parte a acestui site web pe computerul dumneavoastră pentru uz personal, nu puteți copia sau încorpora conținutul disponibil pe site în altă parte, inclusiv pe propriul site web, și nici nu puteți utiliza conținutul în orice alt mod public sau comercial. Acest lucru înseamnă că nu aveți voie să publicați sau să redistribuiți nicio parte a site-ului nostru web decât dacă v-am acordat o licență în acest sens.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că MAP24.RO își păstrează dreptul de proprietate asupra întregului conținut, inclusiv orice software sau cod descărcabil, orice imagine încorporată sau generată de software și toate datele care îl însoțesc. Nu aveți voie să copiați, modificați, reproduceți, încărcați, transmiteți, distribuiți, faceți inginerie inversă, dezasamblați sau transformați conținutul în orice altă formă.

Mărcile comerciale, logo-urile și orice altă proprietate industrială care apar pe acest site sunt proprietatea MAP24.RO. Utilizarea acestor mărci este interzisă fără acordul prealabil scris al MAP24.RO, sau al terților proprietari ai mărcilor.

Durata serviciului

MAP24.RO nu garantează disponibilitatea și continuitatea funcționării Site-ului Web.

Atunci când acest lucru este posibil în mod rezonabil, MAP24.RO va avertiza în prealabil asupra întreruperilor în funcționarea site-ului; MAP24.RO nu garantează nici utilitatea site-ului pentru realizarea unei activități în special, nici infailibilitatea acestuia.

Accesul la pagina web a MAP24.RO are o durată nedeterminată; cu toate acestea, MAP24.RO își rezervă dreptul de a suspenda fără preaviz accesul utilizatorilor care, în opinia sa, încalcă regulile de utilizare a paginii sale web și de a lua măsurile legale care se impun. În plus, MAP24.RO își rezervă dreptul de a restricționa accesul la anumite secțiuni ale Web-ului pentru publicul larg, limitându-l doar la utilizatori sau la un grup de utilizatori concreți prin livrarea unei parole de acces de care aceștia vor fi responsabili.

Excluderea răspunderii

MAP24.RO depune toate eforturile pentru a evita orice eroare în conținutul paginii web, dar nu garantează și nici nu este responsabilă pentru eventualele erori în conținutul paginii web.

MAP24.RO exclude orice responsabilitate pentru daune de orice natură eventual derivate din:

În consecință, MAP24.RO nu garantează fiabilitatea, disponibilitatea și nici continuitatea site-ului său web și nici a conținutului, motiv pentru care utilizarea acestora de către utilizator se realizează pe cont propriu și pe riscul acestuia, fără ca, în niciun moment, să poată fi solicitate responsabilități către MAP24.RO în acest sens.

MAP24.RO nu va fi responsabil în cazul în care există întreruperi ale serviciului, întârzieri, erori, defecțiuni ale acestuia și, în general, alte inconveniente care își au originea în cauze care scapă de sub controlul MAP24.RO și/sau din cauza unei acțiuni frauduloase sau culpabile a Utilizatorului și/sau are la origine cauze de forță majoră. În orice caz, indiferent de cauză, MAP24.RO nu își va asuma nicio răspundere pentru daune directe sau indirecte, daune indirecte și/sau pierderi de profit.

MAP24.RO va avea dreptul, fără nici o compensație pentru aceste concepte către utilizator, de a suspenda temporar serviciile și conținutul site-ului web pentru a efectua operațiuni de întreținere, îmbunătățire sau reparare a acestora.

MAP24.RO exclude orice răspundere pentru daune de orice fel care se pot datora lipsei de veridicitate, acuratețe, exhaustivitate și/sau actualitate a conținutului transmis, distribuit, stocat, pus la dispoziție sau primit, obținut sau accesat prin intermediul Web-ului, precum și pentru conținutul furnizat de terțe părți sau entități.

MAP24.RO va încerca, în măsura posibilităților, să actualizeze și să rectifice acele informații găzduite pe site-ul său care nu îndeplinesc garanțiile minime de veridicitate. Cu toate acestea, va fi exonerat de răspundere prin neactualizarea sau rectificarea acestuia, precum și prin conținutul și informațiile vehiculate în acesta.

MAP24.RO nu este responsabil pentru utilizarea pe care utilizatorul o face de către utilizator a serviciilor și produselor site-ului și nici a parolelor acestuia, precum și a oricărui alt material al site-ului, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială sau orice alt drept al terților MAP24.RO își rezervă dreptul de a elimina acele conținuturi care sunt false, inexacte și contrare legii, moralei, ordinii publice și bunelor obiceiuri.

Legislație și jurisdicție

Furnizarea serviciului este reglementată de legislația spaniolă, fiind competente instanțele din Madrid, la care utilizatorul se supune în mod expres.